Hijerarhija u upravljanju otpadom

Sapphire Srbija promoviše upravljanje otpadom u skladu sa hijerarhijom u upravljanju otpadom da bi se osiguralo da otpad neće biti upotrebljen u cementnim pećima ukoliko su raspoloživi bolji, ekološki i ekonomični načini za obnavljanje otpada.

Hijerarhija u upravljanju otpadom opisuje kako rukovati otpadom na najefikasniji način da bi se sprečilo njegovo generisanje na prvom mestu i omogućila njegova iskorišćenost na najbolji način, radi očuvanja prirodnih resursa i zaštite prirode za buduće generacije.

Odlaganje otpada na deponijama treba da bude poslednja opcija.

KOPROCESUIRANJE – DETALJNIJE